ZÁLESÍ – Partner jistoty – jistota partnerství

pracovní nabídky

Politika společnosti

Vedení společnosti přijalo tuto politiku společnosti a rozhodlo podporovat rozvoj všech aktivit, směřujících ke stálému zlepšování kvality výrobků a poskytovaných služeb, životního a pracovního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Politika společnosti a zásady související s ní jsou závazné pro všechny úrovně společnosti, funkce, útvary a všechny zaměstnance a mohou být změněny pouze z rozhodnutí vedení společnosti, a to písemně.
Vedení společnosti očekává od všech zaměstnanců společnosti maximální podporu při zajišťování úkolů vyplývajících z politiky společnosti.

Spokojenost zákazníka
Uspokojení potřeb a požadavků zákazníků je prioritní záležitost všech činností každého zaměstnance společnosti. Náš zákazník je ten, kdo nás živí, proto neustálé sledování spokojenosti našich zákazníků nám umožní korigovat naše činnosti, abychom si udrželi stávající zákazníky a na základě kladných referencí získávali zákazníky nové.

Kvalita výrobku
Cílem je nabídnout zákazníkovi bezvadný výrobek a službu. Jedná se o nekončící proces, který se vyvíjí, protože neustále rostou požadavky zákazníka.

Zapojení zaměstnanců
Vedení firmy klade velký důraz na spokojenost a motivaci svých zaměstnanců, jejich profesní rozvoj a pozitivní vnímání pracovního prostředí. Každý zaměstnanec si musí uvědomit, jak důležitá je jeho práce pro výsledek společnosti. Všichni vedoucí pracovníci musí být příkladem v přístupu ke kvalitě, ochraně zdraví při práci a ochraně životního prostředí a vytvářet podmínky pro ostatní.

Zlepšování pracovních procesů a prevence
Cílem je odstranit veškeré chyby naší činnosti. Prevence je ekonomičtější než oprava chyb.

Zapojení dodavatelů
do naší výrobní činnosti je důležité zapojení našich dodavatelů, kde sledujeme a kontrolujeme vstupy do našich výrobních závodů, abychom zamezili již na počátku výroby možnost vzniku nekvalitního výrobku. Činnost dodavatelů pravidelně vyhodnocujeme.

Dlouhodobé cíle
Nastavit systém, který neumožní vyrobit a expedovat  špatný výrobek nebo provést nekvalitní službu. V průběhu všech činností zajistit bezpečnost a ochranu zdraví  všech zaměstnanců, společnost se zavazuje plnit právní a jiné požadavky v oblasti péče o ŽP a BOZP.
Veškeré činnosti budou zaměřeny na prevenci znečišťování v oblasti ovzduší a vodního hospodářství, snižování potřeby vstupních surovin, minimalizaci odpadů a prevenci rizik a zlepšování pracovního prostředí ve firmě a životního prostředí v okolí firmy.

Krátkodobé cíle
Stanovené cíle musí být měřitelné a vyhodnotitelné. Návrhy krátkodobých cílů v oblasti kvality, životního prostředí a bezpečnosti práce vycházejících z této politiky zpracovávají ředitelé jednotlivých závodů a jsou každoročně vydávány příkazem generálního ředitele. Přijaté krátkodobé cíle jsou zveřejňovány na tabulích v jednotlivých provozech, aby s nimi byli seznámeni všichni zaměstnanci společnosti.

Ing. Jaromír Semela v. r.
generální ředitel společnosti